Gratis levering vanaf 750,-
Uitstekende service
Afhalen is mogelijk

Algemene voorwaarden Bestrating.nl B.V.

Artikel 1 - Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Bestrating.nl aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van consumentenkoop;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst in geval van consumentenkoop;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Bestrating.nl of van één van de aan Bestrating.nl gelieerde ondernemingen alsmede de door Bestrating.nl ingeschakelde hulppersonen;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Bestrating.nl onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie de Bestrating.nl de Overeenkomst sluit;
 • nl: Verkoper en/of opdrachtnemer, ingeschreven in de kamer van koophandel onder de naam Bestrating.nl B.V., met nummer 85055794, tevens handelende onder de naam Binnentegels.nl,. met als vestigingsadres Korenmaat 18, 9405 TJ te Assen;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Bestrating.nl en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of Bestrating.nl. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Opdrachtgever en Bestrating.nl bedoelt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Diensten van Bestrating.nl en/of alle met Bestrating.nl gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Bestrating.nl. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Bestrating.nl zijn overeengekomen. 

2.2         Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Bestrating.nl. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Bestrating.nl en derden worden ingeroepen indien Bestrating.nl deze schriftelijk heeft bekrachtigd. 

2.3         Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bestrating.nl voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Bestrating.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  

2.4         Bestrating.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://binnentegels.nl/algemene-voorwaarden-binnentegels, per e-mail, of een ander kanaal waarvan Bestrating.nl kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient de Consument dit binnen 30 Dagen na bekendmaking Schriftelijk mede te delen aan Bestrating.nl. Bestrating.nl  kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Bestrating.nl de wijziging niet intrekt, kan de Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

2.5         Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door Bestrating.nl wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Bestrating.nl aansprakelijk is of kan zijn. 

2.6         Bestrating.nl accepteert geen algemene voorwaarden van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een enkele verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden of een standaardclausule op haar briefpapier of in de eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van de eigen algemene voorwaarden is voor de aanvaarding door Bestrating.nl van de algemene voorwaarden niet voldoende.

2.8         Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 – De Aanbieding  

3.1         Alle Aanbiedingen door Bestrating.nl geschieden geheel vrijblijvend. De in de Aanbieding opgenomen voorwaarden en prijsberekeningen gelden uitsluitend voor de opgegeven levering van zaken en/of uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een Aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Aanbieding vermeld.  

3.2         De Aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en uit te voeren werkzaamheden. Alle prijzen genoemd in de Aanbieding zijn in Euro’s, inclusief btw en verplichte bijkomende kosten, tenzij schriftelijk anderszins is aangegeven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.  Alle bij de Aanbieding verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering. Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige van Bestrating.nl of leveranciers afkomstige documenten hebben slechts het karakter van aanduidingen. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, reclame of ontbinding.

3.3         Bij aanvaarding van een vrijblijvende Aanbieding, behoudt Bestrating.nl zich het recht voor de Aanbieding onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   

3.4         Indien een Aanbieding op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door Bestrating.nl gewerkte uren en kosten zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

3.5         Een samengesteld Aanbod verplicht Bestrating.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

3.6         Mondelinge toezeggingen verbinden Bestrating.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Bestrating.nl zijn bevestigd.    

3.7         Bestrating.nl kan niet aan haar Aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.  

3.8         Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.  

 

Artikel 4 – De Overeenkomst  

4.1         Een Overeenkomst tussen Bestrating.nl en een Opdrachtgever komt tot stand nadat de geaccepteerde Aanbieding door Opdrachtgever, door Bestrating.nl op haalbaarheid is beoordeeld.   

4.2         Indien de Opdrachtgever de Aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bestrating.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Aanbieding, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 4, 5 en 6.  

4.3         Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever op enig punt afwijkt van de Aanbieding, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Bestrating.nl schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  

4.4         Bestrating.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).    

4.5         Bestrating.nl kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bestrating.nl op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Bestrating.nl een aanvraag van een Dienst weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling van ten hoogste 50%.  

4.6         Bestrating.nl is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.7         De zaken en/of werkzaamheden zullen worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Bestrating.nl aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit zijn toegestaan. 

4.8         Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstige gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 5 - De prijs 

5.1         De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten en verzekering en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een Consument is wordt de btw vermeld in het Aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen

5.2         Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Bestrating.nl mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

5.3         Bestrating.nl is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Opdrachtgever als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend) stijging van productiekosten, transportkosten, bedrijfskosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste e.d.. In het geval van een prijsverhoging heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen tegen de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.4         Bestrating.nl is gerechtigd om, ook indien zulks niet in de Aanbieding of de Overeenkomst is vermeld, voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een aanbetalingen te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale geoffreerde c.q. begrote bedrag zal bedragen  in geval de Opdrachtgever een consument is. Een aanbetaling zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Aanbetalingen dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

5.5         Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.   Artikel 6 – Bedenktijd Consument

6.1         Indien er sprake is van een Overeenkomst op Afstand heeft de Opdrachtgever het recht gedurende 14 Dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. De Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

6.2        Als de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht, dient de Opdrachtgever dit binnen de Bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bestrating.nl schriftelijk, kenbaar te maken door het versturen van een e-mail aan info@bestrating.nl.

6.3         Indien de Opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk Bestrating.nl schriftelijk te hebben verzocht uitvoering te geven aan de Overeenkomst tijdens de Bedenktijd, dan is de Opdrachtgever aan Bestrating.nl een bedrag verschuldigd evenredig aan dat gedeelte van de Dienst dat door Bestrating.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst.

6.4         De Opdrachtgever draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van de Dienst indien de Opdrachtgever niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd of niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming en Bestrating.nl heeft nagelaten deze verklaring aan de Opdrachtgever te bevestigen.

6.5         Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.

6.6         Tijdens de Bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bestrating.nl retourneren, conform de door Bestrating.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1         Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending van de zaken voor zijn rekening.

7.2         Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Bestrating.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de retourzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

8.1         Indien de Opdrachtgever niet over een Herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Bestrating.nl alleen worden uitgesloten indien Bestrating.nl dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

8.2         De consument Opdrachtgever is zich er van bewust dat de wettelijke bedenktijd niet van toepassing is indien het maatwerk betreft of de Overeenkomst is gesloten in een winkelruimte.

8.3         Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door Bestrating.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bestrating.nl geen invloed heeft;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

 

Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken:

 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Artikel 9 - Wijzigen en of annuleren van de Overeenkomst

9.1         Een Overeenkomst, daaronder mede verstaan de wijziging van een Overeenkomst, kan uitsluitend schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

9.2         Indien Bestrating.nl en Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minder werk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Bestrating.nl de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

9.3         Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Bestrating.nl vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten.

9.4         Bestrating.nl heeft het recht om van eerder overeengekomen Levertermijnen en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Bestrating.nl nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

9.6         Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, na afloop van de Bedenktijd indien van toepassing, geldt dat deze annulering dient te geschieden of via een e-mail met (digitale handtekening) gericht aan:  info@bestrating.nl of door middel van een aangetekend schrijven gericht aan Bestrating.nl.

9.7         Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd, zijn aan de annulering van de Overeenkomst  kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij annulering van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Bestrating.nl vergoed.

9.8         Een Overeenkomst kan niet worden gewijzigd of geannuleerd indien het maatwerk betreft.

 

Artikel 10 - Levering

10.1      Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Bestrating.nl voor de levering van de zaken dient zorg te dragen levert Bestrating.nl de zaken op het adres van Opdrachtgever. Het transport c.q. de verzending zal door Bestrating.nl of een ingeschakelde derde plaats vinden. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Bestrating.nl te doen toekomen. Bestrating.nl heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken aan Opdrachtgever aan te bieden. De zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde derde de zaken aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.  De zaken kunnen alleen worden gelost op een goed bereikbare plaats direct naast de vrachtwagen op een verharde weg. Lossen op een andere plek (oprit, tuinpad, tuin, parkeervak o.i.d.) dan de onder het vorige punt genoemde losplaats is ter beoordeling van de transporteur. Vanwege de lengte van de vrachtwagen kan dit lossen dus plaatsvinden ook op andere plek dan gewenst door Opdrachtgever.

10.2      Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Opdrachtgever de zaken zelf ophaalt op het vestigingsadres van Bestrating.nl dient de Opdrachtgever de zaken op te halen binnen 5 dagen nadat hem is medegedeeld dat de zaken voor afhaling gereed staan.

10.3      Indien de Opdrachtgever nalatig is om de zaken in ontvangst te nemen of op te halen om wat voor reden ook, is Bestrating.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Bestrating.nl te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij een gedeelte van een week als hele week gerekend wordt, alsook de kosten voor het retourtransport.

10.4      Als de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 dagen na levering de zaken nog altijd niet heeft opgehaald, is Bestrating.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden  en is de Opdrachtgever naast de annuleringskosten ook de stockingfee kosten, de verzendkosten en daaraan gerelateerde kosten aan Bestrating.nl verschuldigd. 

10.5      Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd of ter beschikking staan voor Opdrachtgever.

10.6      Verpakkingsmateriaal c.q. emballage zal door Bestrating.nl niet worden teruggenomen. Opdrachtgever dient zelf voor de afvoer van verpakkingsmateriaal zorg te dragen.

10.7      Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door Bestrating.nl aangewende, meermalen bruikbare, emballage (verpakkingen, pallets e.d.), wordt door Bestrating.nl tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

10.8      Emballage dient uiterlijk binnen 3 maanden na factuurdatum geretourneerd te worden door Opdrachtgever.

10.9       Voor geretourneerde emballage als bedoeld in artikel 10.7 wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door Bestrating.nl aan de Opdrachtgever een creditfactuur gezonden.

10.10    In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 10.7, 10.8 en 10.9 is Bestrating.nl geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage, zulks ter uitsluitende beoordeling van Bestrating.nl

 

Artikel 11 – Uitvoering van de Overeenkomst

11.1      Bestrating.nl is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan Opdrachtgever zodra Opdrachtgever zich niet houdt aan de op haar rustende verplichting(en).

11.2      Indien een levertermijn is overeengekomen, gaat deze levertermijn in op de dag volgend op de dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Diensten naar het oordeel van Bestrating.nl noodzakelijke hulpmiddelen,  informatie en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan.

11.3      Indien zich tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst vertragingen voordoen die niet volledig aan Bestrating.nl zijn toe te rekenen, wordt de levertermijn verlengd met de duur van die vertraging.

11.4      De overeengekomen levertermijn is een geschatte levertermijn, op grond van - op het moment waarop het Aanbod is gedaan - bij Bestrating.nl bekende levertijden van toeleveranciers, informatie en omstan­digheden.

11.5      Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van zaken door derden aan Bestrating.nl en onwerkbare dagen, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (Op)Levertermijn door Bestrating.nl wordt overschreden. Bestrating.nl heeft in al deze gevallen het recht om de (Op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en is derhalve nimmer enige vorm van schadevergoeding verschuldigd.

11.6      Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)Levertermijn dient Opdrachtgever Bestrating.nl schriftelijk in gebreke te stellen. Bestrating.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In geval van verzuim van Bestrating.nl is Bestrating.nl aan Opdrachtgever per werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,-- inclusief btw, tenzij een ander bedrag schriftelijk is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever aan Bestrating.nl verschuldigd is.

11.7      Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Bestrating.nl niet binnen de overeengekomen (Op)Levertermijn, niet zijnde een fatale (Op)Levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Bestrating.nl de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (Op)Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.

11.8      Overschrijding van de overeengekomen al dan niet fatale (Op)Levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen opschortingsrecht, alsook geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten behoudens het gestelde in lid 10, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

11.9      Bestrating.nl heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

 

Artikel 12 - Betaling  

12.1      De door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 Dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever een Consument is geldt een betalingstermijn van 14 Dagen. Deelfacturering is te allen tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. 

12.2      Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Bestrating.nl te worden gemeld door het versturen van een email aan info@bestrating.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. 

12.3      De Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij de Opdrachtgever een Consument is.

12.4      Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.  

12.5      Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is Bij niet tijdige betaling door de consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever  nadat de Opdrachtgever door Bestrating.nl is gewezen op de te late betaling en Bestrating.nl de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. 

12.6      Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

12.7      Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Bestrating.nl de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Indien de Opdrachtgever een consument is geldt de wettelijke rente.

12.8      Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  Bestrating.nl genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Bestrating.nl eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=. Indien de Opdrachtgever een consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Artikel 13 - Gevolgen tekortschieten Bestrating.nl

13.1      Bestrating.nl is in verzuim gedurende de tijd dat de Dienst uitblijft nadat deze opeisbaar is geworden en aan de eisen van lid 2 is voldaan, behalve voor zover de vertraging haar niet kan worden toegerekend of nakoming naar het oordeel van Bestrating.nl reeds blijvend onmogelijk is.

13.2      Het verzuim zoals bedoeld in lid 1 treedt pas in, wanneer Bestrating.nl door de Opdrachtgever in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Voor het bepalen van de redelijke termijn dient in ieder geval doch niet uitsluitend rekening te worden gehouden met de op het moment van ingebrekestelling geldende levertermijnen en productiedoorlooptijden, de duur van eventuele transport(en) en de beschikbaarheid van materialen en de aard van de nog uit te voeren Dienst.

 

 Artikel 14 - Garantie

14.1      Bestrating.nl zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.

14.2      Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Bestrating.nl te leveren zaken en diensten moeten uitdrukkelijk met Klant zijn overeengekomen. De garantieverplichting van Bestrating.nl strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

14.2      Bij levering van zaken baseert Bestrating.nl zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden.

14.2      De garantie zoals gesteld in dit artikel en/of deze Algemene Voorwaarden geldt niet indien:

 • de Opdrachtgever jegens Bestrating.nl in gebreke is;
 • de geleverde zaken of een deel daarvan, aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig, oneigenlijk of ondeskundig wordt behandeld en of gebruikt of in strijd met de aanwijzingen van Bestrating.nl en/of gebruiksaanwijzing is behandeld;
 • Opdrachtgever of derden veranderingen hebben aangebracht in de door Bestrating.nl geleverde zaken, of een deel daarvan;
 • indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bestrating.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

14.4      Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Bestrating.nl kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen (koop)prijs. Een en ander ter keuze van Bestrating.nl. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

14.5      De garantie van Bestrating.nl strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herleving, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/plaatsen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

14.6      Bestrating.nl verstrekt uitdrukkelijk geen andere garanties dan gesteld in dit artikel, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen in de gesloten Overeenkomst tussen Bestrating.nl en Opdrachtgever.

 

.           Artikel 15 – Overmacht 

15.1      Bestrating.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

15.2      Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, plagen, weersomstandigheden zoals storm, hagel, warmte, droogte, regen, overheidsmaatregelen, pandemie, epidemie, vervoersproblemen, oorlog, noodtoestanden alsmede vertraging en/of wanprestatie door toeleveranciers van Bestrating.nl,  storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

15.3      Indien er sprake is van een overmacht is Bestrating.nl gerechtigd de inhoud van de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft, tenzij de wijziging niet redelijk en billijk is jegens de Opdrachtgever. In geen geval is Bestrating.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

15.4      In geval van blijvende overmacht is Bestrating.nl  gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Bestrating.nl  is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

15.5       In geval van tijdelijke overmacht is Bestrating.nl  gerechtigd de termijnen waarbinnen de               Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Bestrating.nl  uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

15.6      Indien Bestrating.nl ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Bestrating.nl gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

15.7      Indien Bestrating.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid  

16.1      Bestrating.nl is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor door Bestrating.nl, haar medewerkers of door haar ingeschakelde hulppersonen veroorzaakte schade. Hieronder wordt begrepen indirecte, bijkomende, en/of gevolgschade. Het gestelde in dit lid geldt niet voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bestrating.nl, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen. 

16.2      Adviezen worden door Bestrating.nl naar beste weten en te goede trouw verstrekt. Bestrating.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voorvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

16.3      Opdrachtgever vrijwaart en stelt Bestrating.nl en/of haar Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit door Bestrating.nl geleverde zaken en of werkzaamheden. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten. 

16.4      In het geval dat Bestrating.nl toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Bestrating.nl beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 • maximaal het bedrag dat Bestrating.nl voor de zaken en/of werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heef verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake;
 • het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald; 
 • maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Bestrating.nl uitkeert in voorkomend geval.

16.5      Een eventuele vordering van Opdrachtgever of derde(n), op grond waarvan Bestrating.nl aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door Bestrating.nl geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden, vervalt onherroepelijk, indien Bestrating niet binnen een termijn van zes (6) maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door Opdrachtgever in rechte is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud 

17.1      Zolang de Opdrachtgever niet alle vorderingen die Bestrating.nl op Opdrachtgever heeft, daaronder begrepen daarmee verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld leveringskosten, incassokosten en rente, door Opdrachtgever volledig zijn betaald of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Bestrating.nl zich het volle eigendom voor van de geleverde zaken.

17.2      Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de zaken, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bestrating.nl en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever. Indien doorverkoop door de Opdrachtgever plaats vindt draagt de Opdrachtgever reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Bestrating.nl de vordering(en) over aan Bestrating.nl die de Opdrachtgever voor de verkoop op derde(n) verkrijgt.

17.3      Het is de Opdrachtgever voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de zaken of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

17.4      De Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Bestrating.nl te bewaren alsmede om de zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere schade, diefstal, van buitenaf komend onheil, vandalisme.

17.5      Bestrating.nl is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal  Bestrating.nl te allen tijde vrije toegang verlenen ter uitoefening van de rechten van Bestrating.nl.

17.6      Indien er gerede twijfel bij Bestrating.nl bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Bestrating.nl bevoegd de levering van de zaken en/of de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te stellen totdat door Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Bestrating.nl door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

17.7      Alle kosten die Bestrating.nl maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke rente.

17.8      Het risico van beschadiging, achter uitgang in kwaliteit en/of vermissing van de Materialen berust bij Bestrating.nl tot het moment van levering aan de Opdrachtgever. De weigering van acceptatie door de Opdrachtgever wordt als een levering beschouwd. Dit geldt ook in het geval er geen of nog geen eigendomsoverdracht tot stand is gekomen.

 

Artikel 18 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

18.1      Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens Bestrating.nl niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Bestrating.nl gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Bestrating.nl is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Bestrating.nl op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

18.2      Bestrating.nl heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 2. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

18.3      Bestrating.nl heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden.

18.4      Bestrating.nl is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Bestrating.nl kan worden gevergd.

18.5      Indien Bestrating.nl overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Bestrating.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

18.6      Indien Bestrating.nl overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

18.7      Indien Bestrating.nl de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Bestrating.nl door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

 

Artikel 19 - Klachten

19.1      Na  levering is het geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Bestrating.nl niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

19.2      Opdrachtgever dient de geleverde zaken:

 1. i) uiterlijk bij levering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken, op hoeveelheid, gewicht of specificatie en dit terstond schriftelijk te melden bij de transporteur, of op de opleveringsstaat, op straffe van verval van recht tot reclame .
 2. ii) reclames over tekortkomingen c.q. gebreken met betrekking tot de zaken, die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van levering dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 Dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Bestrating.nl.

iii) reclames over ernstige gebreken die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering alsook niet binnen 14 Dagen na levering, dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 Dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Bestrating.nl.

De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Bestrating.nl in staat is adequaat te reageren.

19.3      Bestrating.nl verplicht zich om de bij levering schriftelijk geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

19.4      De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte materialen c.q. zaken komen niet voor rekening en risico van Bestrating.nl en worden door Bestrating.nl derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, materialen c.q. zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.

19.5      Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestrating.nl worden geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening van Opdrachtgever.

19.6      Beschadigde zaken en/of zaken waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd en zullen niet door Bestrating.nl worden geaccepteerd.

19.7      Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Bestrating.nl uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort. 

19.8      Na ontvangst van de reclame stelt Bestrating.nl zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Bestrating.nl bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

19.9      In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Bestrating.nl de keuze hebben om:

(i) de zaken te repareren of te vervangen;

(ii) de reclame te (doen) verhelpen;

(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

 

 

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten 

20.1      Bestrating.nl behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.

20.2      Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bestrating.nl voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de Opdrachtgever of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

20.3      Indien Opdrachtgever de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Bestrating.nl een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 21 - Overige bepalingen 

21.1      Bestrating.nl is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen tenzij de Opdrachtgever een Consument is. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

21.2      Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Bestrating.nl een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming. 

21.3      Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

21.4      Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

21.5      Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.6      Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bestrating.nl gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins is bepaald.

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Bestrating.nl B.V. / Binnentegels.nl

Korenmaat 18, 9405 TJ Assen

info@binnentegels.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Handtekening consument(en): (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Identiteit ondernemer
Bestrating.nl B.V. / Binnentegels.nl
Korenmaat 18
9405 TJ Assen
info@binnentegels.nl
0592-300838
KVK: 85055794
BTW: NL8634.91.133.B.01 

Copyright © 2023 Binnentegels.nl Inc. All rights reserved. | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookies